Chang Jiang Kou 02


Name:Chang Jiang Kou 02
Event: Launch
Shipyard: DaoDa Heavy Industry (DDHI)
Location: Qidong (China)
Date: 22 February 2012