Kreeft


Project: Construction of a disposal site
Location: Hollandsch Diep (The Netherlands)
Date: 30 November 2006
Equipment:Grab dredger Kreeft, TSHD HAM 311, CSD Haarlem