Zheng He


The Zheng He in the port of Tarragona, 2 December 2010