Zheng He


The Zheng He by night, Tarragona, 2 December 2010