Zheng He


The Zheng He in the port of Tarragona, 3 December 2010