Zheng He


The Zheng He in the port of Tarragona, 4 December 2010